گالری تصاویر

ساخت مدرسه نو کپر سیستان و بلوچستان

افتتاح مدارس ایران من استان خوزستان

افتتاح مدارس ایران من استان خراسان جنوبی

افتتاح کپر خانه کودک بلوان

سومین همایش پویش ایران من

کمپین دست های رنگی

جلسات هم اندیشی موسسات مدرسه ساز

افتتاح مدارس ایران من خرمشهر

افتتاح مدارس ایران من سوسنگرد آلبوعفری

افتتاح مدارس ایران من استان چهارمحال و بختیاری

کمپین به اضافه یک کلاس

افتتاح مدارس ایران من استان کردستان

افتتاح مدارس ایران من استان خراسان شمالی

افتتاح مدارس ایران من استان قزوین

اولین همایش پویش ایران من

دومین همایش پویش ایران من

افتتاح مدارس ایران من استان خراسان رضوی

افتتاح مدارس ایران من استان سمنان

کمپین زنگ حیات

ویدئوها