تیر ۵, ۱۳۹۵

وضعیت جهانی سواد

تیر ۸, ۱۳۹۵

آموزش با کیفیت، سنگ بنای توسعه پایدار

تیر ۹, ۱۳۹۵

عزم ملی برای تحول سیستم آموزشی کشور

تیر ۱۰, ۱۳۹۵

جنسیت نباید مانعی برای تحصیل و ادامه آن، در هیچ کشوری شود.

تیر ۱۲, ۱۳۹۵

محرومیت از تحصیل در کردستان

تیر ۱۳, ۱۳۹۵

اثرات تحصیلات دختران در کشورهای در حال توسعه

تیر ۱۸, ۱۳۹۵

تحصیل در مدارس ایمن و شاد حق همه کودکان است.

تیر ۲۳, ۱۳۹۵

پراکندگی باسوادی و بی سوادی در سطح کشورهای جهان

تیر ۲۴, ۱۳۹۵

مدارس فنلاند

چگونه فنلاند با داشتن کوتاهترین ساعت آموزش، بهترین نتیجه را در بین کشورهای اروپایی دارد! معلمان در این کشور از بین ۱۰ درصد دانشجویان برتر انتخاب […]