می 15, 2018

معلم به عنوان تسهیلگر

معلم به عنوان تسهیلگر معلم در نقش تسهیلگر می‌کوشد وضعیتی فراهم آورد که دانش‌آموزان بتوانند با فرصت‌های یادگیری درگیر شوند و ادراک و مهارت‌های خود را […]