خشونت-علیه-زنان،بلوچ،زنان

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

شبکه زنان سوغر؛ جایی برای توانمندسازی زنان بلوچ

شبکه زنان سوغر؛ سازمان مردم نهادی که توسط خالده براهوی در پاکستان پایه‌گذاری شده با کار آفرینی جهت توانمندسازی زنان بلوچ به آن‌ها کمک می‌کند تا […]