می 12, 2018

نرخ رشد باسوادی در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.

نرخ رشد باسوادی در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است. ایسنا؛ رئیس سازمان سوادآموزی:  درصد باسوادی کل کشور در سال ۹۵ به حدود ۸۸ درصد و […]