می 19, 2018

یادداشتی از پدرام سلطانی : حکمرانی شبکه ای

یادداشتی از پدرام سلطانی “حکمرانی شبکه ای” زلزله کرمانشاه فصل جدیدی از حکمرانی را در کشور کلید زد. مراد از این نوشتار به نقد کشیدن عملکرد […]