گالری تصاویر مدارس ایران من

پویش ایران من به ساخت مدارس و افتتاح آن ختم نمی شود، بلکه تلاش دارد تا با همراهی انجمن ها و موسسات مرتبط گامی در جهت بهبود کیفی سیستم آموزشی و توسعه آن بردارد و همچنین با شبکه سازی بین این 100 مدرسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان‌ و تدریس را در این 100 مدرسه پیگیری و مسائل و کمبودهای آنها را مرتفع سازد