می 12, 2018

کپر خانه کودک در روستای زلزله دیده بلوان به بهره‌برداری رسید.

کپر خانه کودک در روستای زلزله دیده بلوان به بهره‌برداری رسید. حوادثی چون زلزله در هر بستر مکانی آسیب ها و مسائل اجتماعی و انسانی متفاوتی […]