راه توسعه از آموزش می‌گذرد

یاداشت علاء میرمحمد‌صادقی، نایب رئیس اتاق تهران در خصوص اهمیت مدرسه سازی و پویش ایران من هر کشوری اگر بخواهد به توسعه برسد و جهشی در جهات مختلف اعم از اقتصادی و علمی داشته ‌باشد، باید زمینه فرهنگی‌شدن مردم و کسب دانش را برای جامعه فراهم کند. کسب دانش در ... ادامه مطلب