بحران آموزش جهانی در سال 2017

بحران آموزش جهانی در سال 2017 گزارش توسعه جهانی 2018 نشان داد کیفیت و کمیت آموزش در کشورهای مختلف دنیا به‌شدت متنوع است. در فقیرترین کشورهای دنیا، به ازای هر پنج کودک محصل ابتدایی، کمتر از یک نفر در ریاضی و خواندن مهارت دارند. صدها میلیون کودک در سراسر جهان ... ادامه مطلب