نسبت دانش‌آموزان به معلمان در مدارس ابتدایی

تعداد معلمان از عوامل مهمی است که به تعیین کیفیت آموزش کمک می‌کند. بر اساس گزارش یونسکو در ایران نسبت معلم به دانش آموز در مقطع ابتدایی 29 و در مقطع متوسطه 19است. نسبت‌های بالا (در آموزش ابتدایی بیش از 1به 40 و در متوسطه بیش از یک به 25 ... ادامه مطلب